KjøpsbetingelserPersonvernerklæring
Egmonthuset
Nydalsveien 12
0484 Oslo
[email protected]

Det Nye

SENTRALEN – 17.NOVEMBER 2018

En dag stappfull med viktige temaer og bra mennesker på scenen.

Opp­lev blant annet Bahare Viken, Yrja Ofte­dahl, Radi­cal Brocco­li, Mar­ti­ne Hal­vor­sen og Sølve & Lorent­zen på Sen­tra­len i Oslo!

Bil­lett­pris: 199,- 

 

Bestill bil­let­ter her

OBS: 18-års alders­gren­se

Om Sentralen.

Det er mulig­he­ter for å kjø­pe seg litt å drik­ke og spi­se på Sen­tra­len. Baren i Mar­mor­sa­len, hvor DET NYE LIVE skal være, hol­der åpent og ser­ve­rer diver­se drikke­va­rer.
Sen­tra­len Kafè hol­der også åpent den­ne dagen, her kan man få kjøpt mat i løpet av dagen.

Øns­ker dere å spi­se på Sen­tra­len etter DET NYE LIVE? Få 10% rabatt på mat og drik­ke (eksl. alko­hol).
Book bord på www.sentralenrestaurant.no og bruk koden "DETNYESENTRALEN" i fel­tet for spe­si­el­le øns­ker.

RADICAL BROCCOLI

@radicalbroccoli

Anet­te (28) og Susan­ne Bast­vi­ken (26) er jen­te­ne som står bak den grøn­ne blog­gen og busi­nes­sen Radi­cal Brocco­li. De øns­ker å inspi­re­re and­re til å leve mer miljø­venn­lig og er all­tid på jakt etter inspi­re­ren­de men­nes­ker, pro­duk­ter og mat som er i tråd med ver­di­ene de øns­ker leve etter, og som kan gjø­re have­ne litt rene­re og jor­da vår til et bed­re sted.

YRJA OFTEDAHL

@yrjaoftedahl

Yrja Ofte­dahl er en jen­te med man­ge jern i ilden. Hun har podcas­ten Power Ladi­es hvor hun inter­vju­er kvin­ner som utmer­ker seg innen­for det de hol­der på med på tvers av bran­sjer. Og hun er en pro­fil i Peop­le hvor hun repre­sen­te­rer tech og mil­jø. Yrja var også med å byg­ge opp MESH, en av Oslos førs­te og nå størs­te star­tup hub. Det Yrja bren­ner for er å løf­te frem fle­re kvin­ne­li­ge rolle­mo­del­ler, og gene­relt bidra til at ver­den blir et litt bed­re sted.

SØLVE & LORENTZEN

@Solveoglorentzen

Hver uke blar Sølve Sund­re­ha­gen og Camil­la Lorent­zen ned i bun­ken av dags­ak­tu­el­le tema­er som vi men­nes­ker møter på som voks­ne sje­ler. Med med­men­nes­ke­lig­het som platt­form dis­ku­te­res det med fol­ke­lig humor rundt rela­ter­ba­re for­hold for alle jen­ter, kvin­ner, gut­ter og menn som for­sø­ker å gjø­re det bes­te ut av livet.
DET NYE LIVE avslut­ter Sølve og Camil­la dagen med Live­pod. Og vi gle­der oss til lat­ter, klei­ne tema­er og en god dose selv­iro­ni!

MARTINE HALVORSEN

@martinehalv

Mar­ti­ne Hal­vor­sen (20) er en blog­ger fra Nes­od­den. Da hun etter en stygg ska­de måt­te leg­ge fot­ball­sat­sin­gen til side, star­tet hun i janu­ar 2016 sin egen blogg. Hun lever i dag av å blog­ge, inspi­re­re og dele. For Mar­ti­ne er det vik­tig å vise frem både bak­si­den og frem­si­den av livet, sånn som det egent­lig er. Helt uten fil­ter.

Mar­ti­ne vil på DET NYE LIVE snak­ke om for­skjel­li­ge tema­er som kropps­press, ensom­het, jaget etter å all­tid være per­fekt, ver­di­er og det å for­sø­ke å gi litt faen.

Kirsten Jørgensen

KIRSTEN JØRGENSEN

@louds.no

Kir­sten Jør­gen­sen (31) fra Oslo byg­get opp nett­bu­tik­ken LOUDS for XXL. Hun vil­le ska­pe en nett­bu­tikk som styr­ker posi­ti­ve og sun­ne ver­di­er i mar­keds­fø­ring mot jen­ter.

DET NYE LIVE vil du høre mer om hvor­dan gå fra idè til vir­ke­lig­het, å tak­le mot­gang og hvor­dan hardt arbeid, nett­verk og stå på vil­je hjel­per deg langt på vei!

Kirsten Jørgensen

BAHARE VIKEN

@Bahareviken

Bahare Viken (25) er redak­sjons­sjef i Det Nye. Hun bren­ner for å ska­pe et stør­re mang­fold og et nytt skjønn­hets­ideal i maga­sin­bran­sjen. I til­legg job­ber hun hardt for å bry­te de sis­te tabu­ene som eksis­te­rer i dagens sam­funn. På DET NYE LIVE vil hun snak­ke mer om tema­er som opp­tar hen­ne og ha sofa­p­ra­ten "Psykt god venn". 

Program for Det Nye LIVE

13:00 Døre­ne åpner

14:00 Vel­kom­men til DET NYE LIVE

14:15 "Grün­der­li­vet" Kir­sten Jør­gen­sen fra LOUDS
Grün­de­ren for­tel­ler den har­de sann­he­ten om hvor­dan det er å byg­ge opp en bedrift

14:45 "Meg vs meg"  Mar­ti­ne Hal­vor­sen
Mar­ti­ne snak­ker om kropps­press, ensom­het, jaget etter å all­tid være per­fekt og det å gi litt faen!

15:15 «Mil­jø, tech og Power Ladi­es»
Tech- og miljø­pro­fil Yrja Ofte­dahl inter­vju­er Radi­cal Brocco­li og Elin Nør­ve om hvor­dan vi alle kan bli litt mer miljø­venn­li­ge! 

16:00 PAUSE

17:00 "F-ordet"  Bahare Viken, Sofie Frøy­saa og Chris­ti­na Fraas
Hvor­for er vi så redd for ordet femi­nist? Bahare, Sofie og Chris­ti­na tar opp tema­et i vår sofa-prat! 

17:45 "Psykt god venn" Bahare Viken med gjes­ter
Hva gjør du hvis den du er glad i ikke har det bra?

18:15 «SØLVE & LORENTZEN» Live­pod med Sølve Sund­re­ha­gen og Camil­la Lorent­zen
Klar for lat­ter, klei­ne tema­er og to fan­tas­tis­ke men­nes­ker? DET er vi!

19:00 Avslut­ning 

*Pro­gram­end­rin­ger kan fore­kom­me

Bestill bil­let­ter her

OBS: 18-års alders­gren­se

Om foto

Ved å mel­de deg på, god­tar du at vi tar bil­der og fil­mer arran­ge­men­tet, og bru­ker det­te i sosia­le medi­er, i mar­keds­fø­ring og deler det­te med våre sam­ar­beids­part­ne­re i etter­kant av arran­ge­men­tet. Om du ikke øns­ker å bli tatt bil­der av, venn­ligst gi beskjed til foto­graf på ste­det.

For spørs­mål, kon­takt oss på [email protected].