KjøpsbetingelserPersonvernerklæring
Egmonthuset
Nydalsveien 12
0484 Oslo
live[email protected]

Kjøpsbetingelser

Ved kjøp av pro­duk­ter og tje­nes­ter fra Egmont (Egmont Pub­lish­ing AS, Egmont Kids Media Nor­dic AS og Fag­me­dia AS) gjel­der føl­gen­de betin­gel­ser:

Om foto

Ved å mel­de deg på, god­tar du at vi tar bil­der og fil­mer arran­ge­men­tet, og bru­ker det­te i sosia­le medi­er, i mar­keds­fø­ring og deler det­te med våre sam­ar­beids­part­ne­re i etter­kant av arran­ge­men­tet. Om du ikke øns­ker å bli tatt bil­der av, venn­ligst gi beskjed til foto­graf på ste­det.

Personvern

For infor­ma­sjon om hvor­dan Egmont behand­ler dine per­son­opp­lys­nin­ger, se: www.egmont.com/no/personvern

Betaling

Eventet/arrangementet skal for­skudds­be­ta­les ved bruk av til­gjen­ge­li­ge beta­lings­me­to­der. Kjøp­te bil­let­ter refun­de­res ikke, men del­ta­ger­in­for­ma­sjon kan end­res frem til arran­ge­ments­da­gen. Øns­ker du å beta­le med fak­tu­ra, venn­ligst kon­takt [email protected]

Endringer av priser, vilkår m.m.

Vi for­be­hol­der oss ret­ten til å end­re pri­ser, kjøps­be­tin­gel­ser, ret­nings­lin­jer for per­son­vern og inn­hol­det og sam­men­set­nin­gen av pro­duk­ter og tje­nes­ter. End­rin­ger vars­les gjen­nom infor­ma­sjons­tekst på fak­tu­ra og/eller and­re hen­sikts­mes­si­ge kana­ler.

Minstealder for kjøp

Du må være 15 år eller eld­re for å kun­ne kjø­pe bil­lett til/adgang til et arran­ge­ment hos Egmont. Hvis du er under 15 år, må fore­sat­te gjen­nom­føre kjø­pet. Det kan være arran­ge­men­ter med høy­ere alders­gren­se for inn­gang, men det vil være spe­si­fi­sert ved påmel­ding.

Kontaktinformasjon og returadresse

Adres­se og tele­fon­num­mer til kunde­ser­vice fin­ner du i meny­en til høy­re.