KjøpsbetingelserPersonvernerklæring
Egmonthuset
Nydalsveien 12
0484 Oslo
[email protected]

Privacy Notice

Infor­ma­sjon og data om deg – hva samler vi inn og hvilke opp­lys­nin­ger behand­ler vi.

Når du bestil­ler et event for første gang må du oppgi riktig kon­takt­in­for­ma­sjon – navn, adres­se, epost og mobil­num­mer. Infor­ma­sjon ved­rø­ren­de even­tet vil kom­mu­ni­se­res gjen­nom post, e-post, og/eller SMS, og du er selv ansvar­lig for å til enhver tid holde denne kon­takt­in­for­ma­sjo­nen opp­da­tert.

Vi vil også samle inn, sam­men­stil­le og bruke infor­ma­sjon om hvilke pro­duk­ter du har kjøpt fra oss, hvilke arran­ge­men­ter og pro­duk­ter du har vist inter­es­se for tid­li­ge­re, samt dine inter­es­ser og pre­fe­ran­ser. Vi vil også koble sammen de opp­lys­nin­ge­ne vi regist­re­rer med offent­lig til­gjen­ge­li­ge opp­lys­nin­ger.

Dersom du har bestilt via digi­ta­le kana­ler og/eller benyt­ter våre digi­ta­le pro­duk­ter som Min Side, Flipp, MIN o.l. vil vi også regist­re­re opp­lys­nin­ger om utstyr og IP-adres­se, samt hvor­dan du bruker tje­nes­ten når du er inn­log­get. Vi vil ikke bruke sen­si­ti­ve per­son­opp­lys­nin­ger om deg med mindre du har uttryk­ke­lig sam­tyk­ket til dette.

Hvor­for tar vi vare på denne infor­ma­sjo­nen?

Vi henter inn, sam­men­stil­ler og behand­ler disse opp­lys­nin­ge­ne for å sikre at til­bu­de­ne, infor­ma­sjo­nen og invi­ta­sjo­ne­ne vi sender ut er mest mulig rele­van­te for deg, samt for å for­bed­re tje­nes­te­ne og til­pas­se inn­hol­det og rekla­me til dine vaner og inter­es­ser. Vi deler bare infor­ma­sjo­nen med andre hvis det er nød­ven­dig for å levere tje­nes­ten, og ellers bare når du har sam­tyk­ket til det. Du kan til enhver tid jus­te­re og til­pas­se din fore­truk­ne kom­mu­ni­ka­sjons­ka­nal og sam­tyk­ker ved å sende en mail til [email protected].

Hva mener vi med for­del­ak­ti­ge tilbud og sam­ar­beids­part­ne­re?

For­del­ak­ti­ge tilbud er (…)

Noen eksemp­ler på sam­ar­beids­part­ne­re vi har hatt så langt er Fjell­s­port, Casall, Bodum, Nord­sjø, Abi­li­ca, XXL, Puma og Tine. Dette vil endre seg gjen­nom året, men vi vil alltid sørge for å ha sam­ar­beids­part­ne­re som vi mener er rele­van­te for mål­grup­pe­ne våre.

Du kan når som helst melde deg av å motta mar­keds­fø­ring eller admi­ni­stre­re dine sam­tyk­ker ved å sende en mail til [email protected] eller gjen­nom avmel­dings­link i vår elekt­ro­nis­ke kom­mu­ni­ka­sjon. For mer infor­ma­sjon om hvor­dan vi behand­ler dine per­son­opp­lys­nin­ger, les våre ret­nings­lin­jer for per­son­vern. Ditt sam­tyk­ke varer til du selv trek­ker det til­ba­ke.