KjøpsbetingelserPersonvernerklæring
Egmonthuset
Nydalsveien 12
0484 Oslo
[email protected]

ShapeUp
YOGA
CONVENTION

Vel­kom­men til ShapeUp Yoga Con­ven­tion,
2. juni 2018 på Scan­dic For­ne­bu.

Scroll ned for mer infor­ma­sjon!

ShapeUp Yoga Convention

Els­ker du yoga, eller har du lyst til å prø­ve yoga og yoga-inspi­rer­te klas­ser? Da kan du bli med oss i ShapeUp på en eks­klu­siv dag på Scan­dic For­ne­bu i Oslo, lør­dag 2. juni 2018. Det blir en dag med varier­te yoga­klas­ser som pas­ser alle nivå­er, og inspi­re­ren­de fore­drag.

INSTRUKTØRER OG PROGRAM

Pia SeebergPIA SEEBERG

Pia See­berg er både fysisk og men­tal tre­ner, og bren­ner for å hjel­pe oss alle til å leve bed­re, ha det bed­re og pres­te­re bed­re. På årets Yoga Con­ven­tion hol­der hun et fore­drag om hvor­dan vi alle kan leve bed­re med stress og press, og du vil også møte hen­ne på sce­nen i løpet av dagen. Pia er en del av ShapeUp-gjen­gen, og blog­ger på Piaseeberg.no.

Foredrag: «Slik lever du godt med stress og press»

Det­te fore­dra­get tar for seg begre­pet stress, som i seg selv kan være både posi­tivt og neg­a­tivt. Med det­te som utgangs­punkt lærer til­hø­re­ren mer om hvor­dan man kan fore­byg­ge, kjen­ne igjen og leve bed­re med stress, og kan­skje til og med pres­te­re bed­re i stres­sen­de situa­sjo­ner. Det­te kan være alt fra å pres­te­re i en idretts­kon­kur­ran­se eller hol­de et fore­drag, til å fin­ne en balan­se i hver­da­gen som fun­ker over tid.

Silje ThorstensenSILJE THORSTENSEN

Sil­je Thor­stensen har vært i tre­nings­bran­sjen siden 2004. Hun har siden den gang utvik­let seg til å bli en svært all­si­dig tre­ner innen fle­re felt.

Som instruk­tør er Sil­je svært opp­tatt av god for­mid­ling, coaching og ikke minst rå musikk­bruk som vir­ke­lig tref­fer. Silje's timer har en god peda­go­gisk opp­byg­ning med gjen­nom­tenk­te beve­gel­ses­møns­ter. Hun under­vi­ser i alt fra koreo­gra­fi til musikk, styr­ke, spin­ning, mobi­li­tet og bar­sel­tre­ning. Sil­je har ved fle­re anled­nin­ger pre­sen­tert timer på uli­ke Con­ven­tions og tre­nings­sam­lin­ger i Norge.

Sil­je har også vært med å utvik­le en rek­ke gruppe­tre­nings­kon­sep­ter og hol­der årli­ge kurs og work­shops for instruk­tø­rer i tre­nings­bran­sjen. I 2017 ble hun også agent for det svens­ke kon­sep­tet SOMA MOVE som nå etab­le­res på det nors­ke mar­ke­det.

SOMA MOVE

Det­te er en hel­het­lig tre­nings­time der både styr­ke, koor­di­na­sjon, beve­ge­lig­het, mobi­li­tet, balan­se og kon­di­sjon blir utford­ret, helt uten utstyr. Beve­gel­se­ne er ofte inspi­rert av dyre­be­ve­gel­ser, med mål om å føl­ge det natur­li­ge i en beve­gel­se. Timen pas­ser for deg som vet du tren­ger beve­ge­lig­hets­tre­ning, men som kje­der deg på yoga, og som tren­ger ny inspi­ra­sjon til hvor­dan du for­bed­re beve­ge­lig­het og styr­ke med egen kropps­vekt. Det­te må du tes­te!

Maria FürstMARIA FÜRST

Maria Fürst er yoga­læ­rer, yoga­bok­for­fat­ter, og dri­ver et lite stu­dio i eget navn på Vin­de­ren i Oslo. Hun er utdan­net i Cali­for­nia og Yoga Alli­an­ce-seri­fi­sert RYT500, E-RYT200, YACEP, samt gra­vid- og barneyo­ga­læ­rer. I til­legg har hun stu­dert ana­to­mi, sekven­se­ring, yoga­fi­lo­so­fi og gått i pri­vat lære på Bik­ram Yoga Castro i San Fran­cis­co. Hun er ambas­sa­dør for det nors­ke kles­mer­ket Run&Relax.

Hoved­ret­nin­gen til Maria er Vinya­sa – eller flyt­ba­sert yoga – der man puste­ko­or­di­nert beve­ger seg fra stil­ling til stil­ling. Hun under­vi­ser på en peda­go­gisk og lett­beint måte, og er opp­tatt av tek­nikk. Maria gir gjen­nom­gå­en­de pre­si­se, ver­ba­le instruk­sjo­ner, med mål om at ele­ve­ne skal føle seg tryg­ge i utfø­rel­sen av stil­lin­ge­ne, men sam­ti­dig kom­me dype­re inn i dem for hver gang.

Detox flow:

I den­ne vinya­sa­ti­men skal vi job­be med vrid­nin­ger – både stå­en­de, sit­ten­de og lig­gen­de. I yoga ten­ker vi at det å vri rygg­ra­den har en ren­sen­de effekt på både nerve­sys­tem og ind­re orga­ner. Målet er at du skal føle deg ener­gisk, opp­lagt og klar i top­pen etter­på.

Slow flow:

Det er på tide å roe helt ned. I den­ne myke, fly­ten­de klas­sen skal det aller mest hand­le om å gi slipp. Vi job­ber spe­si­elt med å løse opp i hofte­par­ti­et, for­di stress og spen­nin­ger plei­er å set­te seg her. Øns­ket er at du skal for­la­te timen balan­sert i kropp og sinn.

Foredrag: OM Å MISTE PUSTEN. OG Å FINNE DEN IGJEN.

Maria Fürst flyt­tet til San Fran­cis­co som små­nev­ro­tisk og stres­sa jour­na­list. Hun var 36 år og super­skep­tisk til yoga. Tre år sene­re fyt­tet hun hjem til Norge som en mer eller mind­re har­mo­nisk yoga­læ­rer. Hva had­de skjedd i mel­lom­ti­den? I det­te fore­dra­get for­tel­ler for­fat­te­ren av boka «YOGA – din vei til balan­se, flyt og styr­ke» om hvor­dan den kropps­li­ge for­vand­lin­gen og det hun har lært om seg selv på yoga­mat­ten har hjul­pet hen­ne til å tak­le vans­ke­lig­he­ter og stress i livet gene­relt. I bunn og grunn hand­ler det om at Maria nå pus­ter rolig istenden­for å kave seg opp i vans­ke­li­ge situa­sjo­ner. Yoga­en har lært hen­ne å stå stø­dig der det tid­li­ge­re ble følel­ses­mes­sig kaos, og prak­si­sen har gjort hen­ne til et mer balan­sert men­nes­ke.

BERTINE ZETLITZ

 

Kristin BrathagenKRISTIN BRATHAGEN

Kris­tin Brat­ha­gen er pro­fe­sjo­nell dan­ser og yoga­læ­rer fra Oslo. Kris­tin har hatt en dag­lig yoga prak­sis siden 2011 ved Puro Yoga, og tok en 200 t lærer­ut­dan­nel­se i Ashtan­ga yoga med Alex­an­der Med­in på Puro Yoga i 2013–2014. Siden 2014 har hun under­vist nybe­gyn­ne­re, ledet klas­ser og Myso­re style ved Puro Yoga i Oslo. Hun har også assis­tert Alex­an­der Med­in og Petri Raii­sa­nen i Norge og på retrea­ter i utlan­det.

Kris­tin under­vi­ser også Yoga­Mann på Kjer­ne og ved Kunst­høy­sko­len i Oslo.

Ashtanga 60 – Bertine Zetlitz og Kristin Brathagen

Det­te er en 60 min Ashtan­ga yoga klas­se som pas­ser alle nivå­er. Ashtan­ga yoga er en dyna­misk yoga­form, som vekt­leg­ger sam­spil­let mel­lom pust og beve­gel­se. Ber­ti­ne og Kris­tin vil gå gjen­nom en rek­ke stå­en­de og sit­ten­de øvel­ser, med noen avslut­ten­de puste­tek­nik­ker. Kom om du er ny eller erfa­ren, til en variert økt med styr­ke og pust!

Vibeke KlemetsenVIBEKE KLEMETSEN

Vibe­ke Kle­met­sen er utdan­net jour­na­list og har job­bet man­ge år i TV- og medie­bran­sjen. Hun er en av grün­der­ne bak tre­nings­mer­ket Run & Relax og job­ber dag­lig med det. Hen­nes førs­te møte med Ashtan­ga var i 2003 da hun gikk på nybe­gyn­ner­kurs hos Sti­ne Krogh, siden har hun vært frelst i den­ne yoga­for­men og har under­vist i den siden 2005. Hun tok sin førs­te Teacher Tra­i­ning i Iyen­gar Yoga med Eliza­beth Con­no­ly i 2005 og hun har diplom god­kjent av Yoga Alli­an­ce for sin del­ta­kel­se i Alex­an­der Med­ins Teacher Tra­i­ning pro­gram 2008–2009. Vibe­ke har prak­ti­sert med man­ge inter­na­sjo­na­le lære­re og har vært på KPJAYI i Myso­re og prak­ti­sert med Sha­rat Jois to gan­ger.

Open your heart

En flow time med mye fokus på bry­st­åp­ne­re og bak­over­bøy­nin­ger der vi job­ber med å åpne for­si­den av krop­pen og alle blok­ke­rin­ger som sit­ter her. Det vil det være en kom­bi­na­sjon av flyt og tek­nikk for å kom­me inn i stil­lin­ge­ne. Timen avslut­tes med en rolig del hvor vi får resti­tu­sjon og hvi­le.

Ashtanga Yoga Half Led

I Ashtan­ga er øvel­se­ne satt sam­men til en bestemt sekvens i fle­re seri­er utfor­met av Sri. K. Patta­bhi Jois. Time­ne under­vi­ses på tra­di­sjo­nell måte slik som i KPJAYI i Myso­re, India. I en ledet Ashtan­ga-time går vi gjen­nom den førs­te seri­en, med nød­ven­dig instruk­sjon under­veis. Seri­en inn­le­des med sol­hil­se­ner og fort­set­ter med stå­en­de og sit­ten­de stil­lin­ger, for­over­bøy­nin­ger, bak­over­bøy­nin­ger, omdrei­nin­ger og opp-ned stil­lin­ger. Alle stil­lin­ger hol­des i fem pust og veves sam­men til en sterk flyt av gjen­ta­gen­de dyna­mis­ke beve­gel­ser. Vi åpner og avslut­ter med en kort chant. Ashtan­ga er et fysisk kre­ven­de sys­tem, som gir stor beløn­ning i form av styr­ke, flek­si­bi­li­tet, uthol­den­het, fokus og klar­het i kropp og sinn.

ALETTE AUBERT

Alett under­vi­ser til dag­lig i Ashtan­ga Yoga på Puro Yoga, noe hun har holdt på med de sis­te 12 åre­ne. Hun har utdan­nel­se i Yin Yoga, og kon­sep­tet Rock Your Core som hun vil pre­sen­te­rer for oss på ShapeUp Yoga Con­ven­tion.

Rock your core

Der­som du er ute etter en yoga-time med maks effekt, er den­ne klas­sen for deg. Klas­sen lærer deg å bru­ke core (abs, obli­ques og rygg) på en kon­trol­lert og sam­men­hen­gen­de måte. Vi snak­ker ikke sit-ups men yoga øvel­ser som "rock­er" sen­te­ret. Du vil byg­ge styr­ke gjen­nom core-øvel­se­ne og mind, body, spi­rit mens du syn­kro­ni­se­rer pus­ten gjen­nom vinya­sa­ene. Blo­det vil pum­pe og svet­ten ren­ne, og musik­ken hjel­per deg å hol­de tem­po­et oppe.

KAROLINE WERGELAND VIUL

Jeg heter Karo­li­ne og eier Indah Yoga Stu­dio på Alex­an­der Kiel­lands Plass. Jeg er så hel­dig at jeg kan livs­nære meg av å gjø­re det jeg els­ker mest i livet og det set­ter jeg pris på hver enes­te dag. Det å få møte nye men­nes­ker og se deres utvik­ling, ikke bare på mat­ten men også uten­for er en utro­lig gøy. Det å vite at man kan gjø­re noen sin dag litt bed­re etter en time er en her­lig følel­se og jeg håper jeg får fort­set­te med det res­ten av livet!

Jeg er opp­tatt av at yoga ikke skal være så seriøst. Jeg els­ker å set­te sam­men krea­ti­ve beve­gel­ses­mønst­re og stil­lin­ger, som kre­ver at man går litt ut for sin kom­fort­sone noen gan­ger. Det er vik­tig å gå ut av sine ruti­ner og tør­re ta nye sjan­ser.

Indah Yoga Flow

Det­te er min sig­na­turklas­se. Det­te er en krea­tiv og ener­gisk yoga­time der vi job­ber i man­ge spen­nen­de asana­er og beve­gel­ses­mønst­re. Ikke vær redd for å utford­re deg selv litt i den­ne timen. Timen kre­ver en del styr­ke og uthol­den­het og det vil bli mulig­he­ter for arm­ba­lan­ser.

Timen er noe tek­nisk (kan være hard om du er helt nybe­gyn­ner).

Monica ØienMONICA ØIEN

Moni­ca Øien er ser­ti­fi­sert pila­tes- og yoga­in­struk­tør, og har i til­legg job­bet med kjen­dis­t­re­ne­ren Tra­cy Ander­sons Met­hod i man­ge år, samt del­tatt på fle­re kurs i New York, Los Ange­les og Lon­don. Tra­cys tre­ning er els­ket av kjen­di­s­er som Came­ron Diaz, Madon­na, Gwyneth Pal­throw og Jen­ni­fer Anis­ton. Uti­fra dis­se kur­se­ne har Moni­ca skapt tre­nings­kon­sep­tet ”Core Sculpt” som i stor grad byg­ger på en kom­bi­na­sjon av Tra­cy meto­den, Pila­tes, styrke­tre­ning og avspen­nings­tek­nik­ker. Hun er ser­ti­fi­sert innen TRX tre­ning, megaformer/lagree fit­ness, drumfit­ness, yoga, yin yoga og dan­ce fit­ness. I til­legg hol­der Moni­ca work­shop i hvor­dan lage en Mala- hvor­dan bru­ke ete­ris­ke oljer, intui­tiv spi­sing og i chakra hea­ling. Moni­ca har lang farts­tid i tre­nings­bran­sjen og utgitt tre tre­nings­vi­deo­er. I til­legg har hun utgitt fle­re bøker, utdan­net semi­nar­le­der for Jesper Juul, og er aner­kjent pro­gram­le­der, doku­men­tar­film­ma­ker og repor­ter fra TV2. Hoved­fo­ku­set i Moni­cas blogg er «feel­good wor­kout» og tan­ken er at alle kan få til noe, og at litt hver dag er bed­re en sto­re skip­per­tak av og til. Moni­ca kom nylig hjem etter stu­di­er Cali­for­nia og åpnet i høst det holis­tis­ke tre­nings­sen­te­ret Core Balance.

Moni­ca er Casall ambas­sa­dør. Casall spon­sor ShapeUp Yoga Con­ven­tion.

Inward Yin

En klas­se som får deg til å brem­se ned og la musk­ler få hvi­le. Du vil bli utford­ret mer men­talt enn mus­ku­lært og du beve­ger deg inn­over for å fin­ne ro. Vi foku­se­rer på å slip­pe spen­nin­ger i binde­vev, ”fascia”, for å bed­re beve­gel­ser i ledd og musk­ler ved å job­be med ledd­bånd, ben og ledd. I til­legg job­ber vi med dyp binde­vevs­av­spen­ning, beve­ger oss aktivt i fly­ten­de over­gan­ger med yin posi­sjo­ner og benyt­ter trig­ger­punkt-bal­ler for å løse opp i binde­vev­struk­tu­ren for å gjen­ska­pe beve­ge­lig­het i krop­pen. Vi bru­ker ete­ris­ke kjø­len­de oljer som hjel­per oss å kom­me dype­re i en inn­over, ned­over og avslap­pen­de beve­gel­se. Klas­sen lærer deg å gi deg hen og sto­le på deg selv i pro­ses­sen.

PRISER OG BILLETTER

Pris for bil­lett til Yoga Con­ven­tion er kr. 990

Vi har kun 300 plas­ser, første­mann til møl­la.

Det­te får du inklu­dert i din bil­lett:

  • En hel dag med varier­te yoga og yoga­in­spi­rer­te klas­ser for alle nivå­er
  • Sunn og eks­klu­siv lunsj­buf­fet med et rike­lig utvalg av vege­ta­ris­ke ret­ter
  • Mor­genbuf­fet og after­noon-break med sun­ne fris­tel­ser samt kaffe/te etc.
  • 3 sun­ne mel­lom­mål­ti­der fra Skyr®
  • Stands og shop­ping­mu­lig­he­ter
  • Vel­fylt goo­die­bag

 

SAMARBEIDSPARTNERE

Casall
Run & Relax
Skyr

PRAKTISK INFORMASJON

BELIGGENHET

Scan­dic For­ne­bu, Mar­tin Lin­ges vei 2, For­ne­bu i Oslo

Adkomst med buss nr. 24, 28, 31, 31E, 36E, 225, 270 til busstopp IT For­ne­bu.

Par­ke­rings­hus hos Scan­dic, eller stor par­ke­rings­plass ved sjø­fly­hav­na (avgifts­be­lagt).

OVERNATTING

For å booke rom hos Scan­dic For­ne­bu den­ne hel­gen kan du enten booke via Scan­dics hjem­me­si­der: www.scandichotels.no eller rin­ge på tlf. 21 05 70 00. Benytt påmel­dings­ko­den BEGP020618 og opp­gi at du del­tar på ShapeUp Yoga Con­ven­tion.

Bestil­lings­frist for til­bu­det er 1. mai. Kost­nads­fri kan­sel­le­ring innen 15. mai.

MAT OG DRIKKE

I din bil­lett er det inklu­dert en deli­kat og eks­klu­siv lunsj­buf­fet med rike­lig utvalg av sun­ne ret­ter og vege­ta­ris­ke alter­na­ti­ver. I til­legg blir det ser­vert en liten mor­genbuf­fet ved ankomst, og en after­noon-break med sun­ne fris­tel­ser. All drik­ke for­uten om vann, kaf­fe og te må man dek­ke selv.

YOGAMATTER OG SKIFT

Alle som del­tar på ShapeUp Yoga Con­ven­tion tar med egen yoga­mat­te. Det blir også mulig­het for å kjø­pe yoga­mat­te under arran­ge­men­tet fra en våre spon­so­rer.

Spørs­mål ret­tet til arran­ge­men­tet kan ret­tes til [email protected].  Alle spørs­mål besva­res av pro­sjekt­le­der Ida Marie Flat­land.

ShapeUp Yoga Con­ven­tion arran­ge­res av Egmont Live i sam­ar­beid med ShapeUp redak­sjo­nen og våre spon­so­rer.

Spørs­mål ang. ditt abon­nent på ShapeUp ret­tes til kunde­ser­vice: [email protected] / 22 58 58 80 (Åpnings­ti­der kl. 08.00 – 16.00).