KjøpsbetingelserPersonvernerklæring
Egmonthuset
Nydalsveien 12
0484 Oslo
[email protected]

FUTURE WEEKEND

15. JUNI 2019 // NYDALEN, OSLO
Kan­skje årets kules­te event for hele fami­li­en?!

Future Week­end er et arran­ge­ment for barn og for­eld­re om tek­no­lo­gi og miljø, og hvor­dan det påvir­ker hver­da­gen vår.

Her kan hele fami­li­en LÆRE, SPILLE, SKAPE og OPPLEVE masse gøy innen­for tek­no­lo­gi­ens verden og utfors­ke dette sammen!

INNHOLD & PROGRAM

NOOBWORK

Møt Noob­work – en av Norges størs­te Yout­u­be­re! Noob­work vil for­tel­le sin his­to­rie som gamer og Yout­u­ber og det blir mulig­het for å hilse på og ta et bilde sammen med den store helten. Dette er kult for kidsa og lære­rikt for de voksne!

KJÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV

Det blir et herlig gjen­syn med den popu­læ­re ani­ma­sjons­fil­men «Kjæle­dy­re­nes hem­me­li­ge liv». Kom å se Max og ven­ne­ne hans i kino­sa­len her i Egmon­thuset. Opplev ansikts­ma­ling mm i for­bin­del­se med opp­føl­ge­ren. Med ret­tig­he­ter fra United Inter­na­tio­nal Pic­tu­res.

3D PRINTING:

Er du nys­gjer­rig på 3D-prin­ting? Nå kan du prøve! Kom innom å lag din egen modell i 3D og print den ut! Vi har drop-in 3D-prin­ting på pro­gram­met hele dagen med Nils fra 3DViz. Er du under 12 må du ha med en voksen.

ACTION STUDIO

Ekte stunt­menn vil hjelpe barna å «fly» som Super­mann og redde verden som Won­der­wo­man slik det gjøres på film og hos Screen Media. Her lærer man hvor­dan man lager de mest spek­ta­ku­læ­re film­sce­ne­ne ved hjelp av greenscre­en. Barna vil få med seg et still­bil­de hvor de selv er super­hel­ter i eget uni­vers. 

Hva er AR?

AR står for aug­men­ted rea­li­ty, ofte kalt utvi­det vir­ke­lig­het på norsk. Egmont Kids Media viser deg hvor­dan denne digi­ta­le magien fun­ge­rer gjen­nom en rekke fakta­bø­ker for barn. Se dino­sau­rer og insek­ter bli «leven­de» rett fra bøkene! Barna kan teste selv gjen­nom å laste ned en gratis app.

DONALD DUCK

Møt Norges offi­si­el­le Donald tegner, Arild Midt­hun, og se hvor­dan Donald blir skapt digi­talt. Det vil bli en egen Donald-sone som vil ha noe for enhver.

NORDLYS

Tegne­se­rie­ska­per og årets barne­bok­for­fat­ter, Malin Falch, vil vise hvor­dan hun tegner og farge­leg­ger hel­di­gi­talt med 3D-model­ler.

MØT MILJØAGENTENE

På Future Week­end tar vi miljø på alvor! Her kan du nemlig møte miljø­agen­te­ne fra barnas miljø­vern­or­ga­ni­sa­sjon. Det blir garan­tert bra miljø­tips!

Foto: Tor­bjørn Grøn­ning / Miljø­agen­te­ne

AKTIVITETER HELE DAGEN


VR LOUNGE

Hvor kult er det ikke med VR bril­ler?! På Future Week­end kan du og barna leke dere i den super­morsomme VR Loun­gen til Nor­disk film.

SPILL OG GAMING

På Future Week­end blir det spill og gaming for hele fami­li­en og for alle aldre. Her kan dere spille selv eller mot hver­and­re; Kandu legger til rette for Fort­ni­te, Minecraft og Mario Kart. Play Sta­tion vil også ha sin egen sone.

BYGG OG FLY DIN EGEN DRONE

Sammen med Make­Kit kan del­ta­gere­ne bygger hver sin mini-drone. Du får grunn­leg­gen­de drone­pi­lot­opp­læ­ring og avslut­ter med å fly gjen­nom en hin­der­løy­pe. Alder: 8 – 13 år. Barn under 11 må bygge med en voksen. NB: begren­se­de plas­ser.

PROGRAMMERING

Pro­gram­mer en Robot – Blue­Bot på reise i sol­sys­te­met!

Dette er ver­dens enk­les­te robot som man kan pro­gram­me­re til å gjøre mor­som­me ting. Test vår nye space-bane og pro­gram­mer robo­ten til en reise i ver­dens­rom­met! Klarer du å få den til å gå til Mars, eller kan­skje også helt til Neptun?

KODING

Osmo koding samme med Inspi­ra – La barna lære krea­tiv koding sam­ti­dig som de utvik­ler øre for rytme, melodi og har­mo­ni. Dette er en morsom, taktil og visu­ell måte å lære seg de grunn­leg­gen­de prin­sip­pe­ne i koding. Her øver man også på moto­rikk da klos­se­ne må legges riktig sammen for å gi en kom­man­do. Ved hjelp av fysis­ke kode­brik­ker som legges foran skjer­men på iPaden lager du stilig musikk!

UNDER POLARISEN

Line Ren­sel­brå­ten har skre­vet flere for­skjel­li­ge fakta­bø­ker for barn som på ulikt vis hand­ler om dyr og miljø. Gjen­nom sine bøker ønsker hun å vekke barns begeist­ring og enga­sje­ment, og la dem bli kjent med dem som bor under isen. På Future Week­end vil hun lese fra boken sin Under Polar­isen.

DIGITALE INNFØDTE VS DIGITALE IMMIGRANTER

Rebecca Good­child, råd­gi­ver og kom­mu­ni­ka­sjons­le­der med fokus på ungdom og unge voksne, for­kla­rer gene­ra­sjons­for­skjel­le­ne og gir inn­sikt i barns intui­ti­ve tek­no­logi­for­stå­el­se for å tette gapet til digi­talt immi­gre­ren­de for­eld­re.
Dette fore­dra­get vil du ikke gå glipp av!

ER DU SIKKER?

«Er du sikker» på nett?
Et for­drag om sik­ker­het, opp­læ­ring og bevisst­gjø­ring for barn og unge i den digi­ta­le hver­da­gen. Passer for dem mellom 10–13 år, og er et sam­ar­beid mellom fri­vil­li­ge i Sopra Steria, IKT-Norge og Lær Kidsa Koding.

PRISER OG BILLETTER

Akti­vi­te­ne er lagt opp for barn ca. 5 – 13 år.
NB! Barn under 10 år må ha følge med for­eld­re.

BILLETTPRISER // 15. juni 10.00 – 17.00:

  • Fami­lie­bil­lett  kr 399
    Gjel­der 2 voksne + inntil 3 barn.
  • Voksen kr 149
  • Barn kr 99

NB! Ved kjøp av bil­let­ter på nett sparer du penger, da bil­let­te­ne er dyrere i døren.

Du melder deg på ved å klikke på «meld deg på » kna­ppen under.

SAMARBEIDSPARTNERE

Casall
Run & Relax
Casall
Run & Relax
Casall
Skyr
Run & Relax
Run & Relax
Casall
Run & Relax
Casall

PRAKTISK INFORMASJON

BELIGGENHET

Future Week­end arran­ge­res på Egmon­thuset,
Nydals­vei­en 12 A i Nyda­len, Oslo.

TENK MILJØ! Du kommer deg enkelt til Nyda­len med kol­lek­tivt! 

Adkomst med buss nr. 30, 37 og 54.
Adkomst med T-bane nummer 4, 5 og 6 med avstig­ning på Nyda­len sta­sjon.

Par­ke­rings­hus under Sas hotel­let (avgifts­be­lagt).
Vi opp­for­de­rer alle til å tenke på mil­jø­et og ta kol­lek­tiv til Nyda­len denne dagen!

MAT OG DRIKKE

Det finnes mange hyg­ge­lig spise­ste­der og cafeer i Nyda­len og på Storo Stor­sen­ter som ligger rett ved. 

Følg oss på sosia­le medier:

Ønsker du å bli spon­sor på Future Week­end? Kon­takt Line Greip­s­land på: +47 959 63 496 eller [email protected]

Spørs­mål rettet til arran­ge­men­tet kan rettes til [email protected]. Alle spørs­mål besva­res av pro­sjekt­le­der Chris­tel Jør­gen­sen.

Future Week­end arran­ge­res av Egmont Live som er den del av Egmont Pub­lish­ing. 

KJØPSBETINGELSER     PERSONVERN